Ministerstwo finansów druki

Formularz PIT-38 wype?nia si? darmowy program do rozliczania pit 2013 zwykle na bazie dostarczonych przez biuro maklerskie formularzy PIT-8C. Podatnik powinien otrzyma? ten?e druk do ko?ca lutego 2014 r. Powinno si? jednak pami?ta?, aby rzetelnie zweryfikowa? zyski i straty w otrzymanym formularzu. W przypadku sprzeda?y poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkich oblicze? dokona? musi sam wype?niaj?cy. Wyliczenia takie wstawi? nale?y w druku, który dost?pny jest u do?u. Blankiet PIT-38 a aktywno?? ekonomiczna. Formularz PIT-38 wype?niaj? jeno ci, którzy profit z instrumentów finansowych dostali osobi?cie. W formularzu tym nie umieszcza si? zysków otrzymanych w ramach prowadzonej dzia?alno?ci ekonomicznej. Do z?o?enia za??cznika PIT/D zobowi?zani s? podatnicy, dokonuj?cy odlicze? od dochodu lub podatku powi?zanych z kosztami mieszkaniowymi. Znaczy to, ?e w tym miejscu powinno si? wykaza? np. przys?uguj?ce odliczenia po??czone ze sp?at? kredytu lub po?yczki, które zaci?gni?te zosta?y na cele mieszkaniowe. P?ac?cy rycza?t zdo?aj? potr?ca? ulg? abolicyjn?, odliczenia i ulgi, sk?adki na ZUS, sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne. Ostatnio nader powszechne jest wype?nianie PITów za pomoca internetu. Nie ma co si? dziwi?, poniewa? rozliczenie online jest zdecydowanie szybsze, a równie? bezpieczniejsze ni? tradycyjne wype?nianie formularza PIT. Na domiar tego mo?esz wys?a? zeznanie podatkowe prosto do Urz?du Skarbowego, dzieki czemu zaoszcz?dzisz sporo czasu, który sp?dzi?by? w kolejkach. Podatnik zobowi?zany do stworzenia PIT-28, Pit-39, Pit 38, PIT 36L mo?e by? w obszarze pozosta?ych swoich przychodów zobowi?zany do rozliczenia si? na Pit 36. Nasz program umo?liwi Ci wype?nienie nie tylko PIT-37, ale równie? wszelkich potrzebnych do skorzystania z ulg za??czników (PIT/O, PIT/D, PIT-2K). W jakim celu wybra? w?a?nie ten program do rozlicze? rocznych? - mój program udost?pniony jest ca?kowicie bezp?atnie, - nie zrobisz b??du w obliczeniach - wspomniany program wykona je za Ciebie!, - prezentowana aplikacja do wype?niania PIT zosta?a przygotowana przez do?wiadczonych ksi?gowych i informatyków, co sprawia, ?e mo?esz by? pewny, ?e w Twoje zeznanie podatkowe nie wkradnie si? nawet najmniejszy b??d, - mo?esz pobra? gratisowy program, jak równie? wype?ni? PIT przez internet, - wszystkie Twoje dane podawane przy rozliczaniu si? z podatku s? zaszyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach (tylko Ty masz do nich dost?p). Wytwarzanie druku PIT-37 za 2013 umo?liwia podatnikom skorzystanie z szeregu zni?ek i odlicze?. Mo?emy mi?dzy innymi odliczy? od podatku ulg? internetow?, ulg? rehabilitacyjn?, ulg? prorodzinn? oraz wiele innych. Z zni?ek mo?emy skorzysta? wype?niaj?c odpowiednie suplementy PIT 2013. Aplikacja PITy sporz?dza Twój PIT praktycznie samodzielnie, wpisujesz zaledwie kilka kwot z zezna? PIT-11 czy PIT-40 i dostajesz utworzony PIT. Przygotowali?my dla Pa?stwa gratisowy program do kalkulowania deklaracji PIT-37 za rok 2013. Za pomoc? tego programu rozlicz? Pa?stwo szybko i co najwa?niejsze - po mistrzowsku nie tylko PIT-37, ale równie? inne rodzaje zezna? podatkowych (PIT-38, PIT-36, PIT-28, PIT-39). Przedstawiana aplikacja do rozliczania pitów obs?uguje równie? wszelkie mo?liwe za??czniki do PIT - na przyk?ad: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B.